Skip to main content


”Vi støttede etableringen af Medicinrådet, hovedsageligt på grund af det 7. princip. Det skulle give mulighed for, at en behandlende læge kunne vælge en ikke-standard behandling, hvis de så et potentielt positivt udfald heraf,” siger Jesper Fisker.

Kræftens Bekæmpelse: Vi er bekymrede for, at det 7. princip ikke fungerer

Den manglende gennemsigtighed og ensartethed på tværs af regionerne i forhold til anvendelsen af det syvende princip bekymrer os, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse. Han forventer, at problemerne vil løse sig med indsats fra sundhedsminister Sophie Løhde (V).

”Vi støttede etableringen af Medicinrådet, hovedsageligt på grund af det 7. princip. Det skulle give mulighed for, at en behandlende læge kunne vælge en ikke-standard behandling, hvis de så et potentielt positivt udfald heraf,” siger Jesper Fisker.

Det 7. princip

Adgang til behandling: Der skal sikres lige adgang for både store og små
patientgrupper og tages højde for patienters individuelle behov. Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling. Det gælder eksempelvis i forhold til at kunne yde behandling af høj kvalitet til patienter med sjældne sygdomme eller i forhold til at kunne behandle for at undgå funktionsnedsættelse.

Kilde: Princippapir om prioritering for sygehuslægemidler, Sundheds- og Ældreministeriet, 31. marts 2016

”Derfor bliver vi bekymrede, når klinikere udtrykker, at princippet er svært at anvende. Det er afgørende for os, at det syvende princip opretholder sin funktion.”

Jesper Fisker mener, at Danske Regioner bør opdatere deres vejledning, så der ikke kan være tvivl om, hvordan det 7. princip kan og bør anvendes.

”Vejledningen indeholder elementer, der er ukorrekte eller ikke tilstrækkeligt klare. Kriterierne for godkendelse og afvisning skal være tydeligere, så processen bliver mere transparent. Det er vigtigt, at man klart kan forstå, hvorfor en ansøgning afvises, mens en anden bliver godkendt,” siger han og referere til, at lægemiddelkomitéer har afvist individuel ibrugtagning med begrundelsen, at lægemidlet er under vurdering i Medicinrådet.

Jesper Fisker mener også, at det er svært at danne sig et overblik over systemet og anvendelsen af det 7. princip.

”Vi har oplevet, at det kan være svært at få et overblik over dette område, herunder antallet af godkendelser og afvisninger. Derfor mener vi, at der bør være krav om, at oplysninger inden for dette område samles på regionsniveau, hvilket vil gøre det lettere at følge med i udviklingen. Det har været vanskeligt for os at indhente disse data, og vi argumenterer for en større åbenhed.”

Jesper Fisker efterlyser samtidig, at der kommer en ensartet praksis på tværs af regionerne i forhold til finansieringen af hospitalsmedicin, så man er sikker på, at det ikke påvirker beslutninger om at ansøge efter det syvende princip.

Flere søger privathospital

Flere og flere ser ud til at søge kræftbehandling på privathospital i Danmark, ifølge tal fra privathospitalet AROS. Det kan måske også hænge sammen med, hvordan det syvende princip bliver forvaltet, vurderer Jesper Fisker.

”Jeg synes grundlæggende, at det er en meget trist udvikling, at man i stigende grad selv betaler for kræftbehandling. Det var noget, vi så for mange år tilbage, og som vi nu ser igen. Det skaber jo en ulighed, da det er langt fra alle, der har råd til de her meget dyre behandlinger,” siger han.

”Det kan jo godt være, at der er nogle af de her patienter, som måske kunne have fået adgang til en relevant behandling gennem det syvende princip, når nu standardbehandlingerne er udtømte.”

Jesper Fisker anerkender, at det måske ikke løser det generelle problem med, at der er flere og flere, der selv betaler for deres kræftbehandling. Han pointerer, at han ikke kender de konkrete sager, så det er ikke noget, han kan sige med sikkerhed. Men Kræftens Bekæmpelse får tanken, når klinikere udtrykker, at de oplever, at det ikke er til at få et ja hos deres regionale lægemiddelkomité.

Forventning om bedre tider

Kræftens Bekæmpelse har dog en forventning om, at der vil komme bedre styr på det 7. princip i forbindelse med, at sundhedsminister Sophie Løhde (V) har fået fokus på sagen.

”Vi har også forventning om, at det 7. princip kommer til at fungere bedre, og at det kommer til at fungere på ens vilkår i hele landet. Det vil også gøre konsekvensen af et eventuelt nej til standardbehandling i Medicinrådet lidt mere acceptabelt for os, fordi der jo så stadigvæk er den kattelem i form af det 7. princip,” siger Jesper Fisker.

Han siger, at Kræftens Bekæmpelse bakker fuldt ud op om Medicinrådets arbejde, selvom de mener, der er plads til forbedringer.

”Vi anerkender, at præmissen for Medicinrådet er, at de skal vurdere sikkerheden, effekten og prisen på lægemidler. Og at det kan betyde i nogle situationer, at nogle lægemidler er for dyre eller for ringe dokumenterede til at vi tager dem i brug som standardbehandling. Det var hele grundlaget for at nedsætte medicinrådet. Og det anerkendte vi dengang, det blev etableret, og det anerkender vi i dag,” siger Jesper Fisker.

”Langt de fleste af de beslutninger, rådet træffer, har vi heller ikke kritiseret, men der er en gang imellem, hvor vi kritiserer deres beslutninger, fordi vi simpelthen ikke synes, at de tager nok med i deres betragtninger, og når forholdet mellem effekt og pris bliver for ugunstig i forhold til patienterne.”

Det tæller for eksempel kritikken af vurderingsprocessen af Enhertu mod HER2-positiv brystkræft. Her kritiserede Kræftens Bekæmpelse Medicinrådets afgørelse i forhold til tredjelinje behandling og dernæst hastigheden for vurderingen af lægemidlet i andenlinje. I den situation bliver det 7. princip særligt vigtig for Kræftens Bekæmpelse, understreger Jesper Fisker.

”I sådan en situation lægger vi meget vægt på, at det syvende princip er den ventil, der vil få det til at fungere. Det er derfor, vi går så meget op i det 7. princip, fordi det er en forsikring for, at der altid være en mulighed for, at en konkret læge at vurdere anderledes og søge behandling på baggrund af en særlig klinisk begrundelse. Hvis det princip ikke fungerer, så har det nogle meget uheldige konsekvenser for patienterne.”

Lovende ny handlingsplan

Medicinrådet har fået lavet en analyse med en række forslag til, hvordan de kan forbedre deres arbejde. I den forbindelse har Medicinrådet lavet en handlingsplan, og den ser Kræftens Bekæmpelse meget positivt på.

”Der er en række forslag til, hvordan man kan øge transparensen, og hvordan man kan øge hastigheden i deres behandlingsprocesser og øge gennemsigtigheden i beslutningerne. At det skal være tydeligt, hvad de forskellige grupper i sagsbehandlingen, for eksempel fagudvalget, har ment undervejs. Den handlingsplan bakker vi 100 procent op om, og det glæder vi os til, at de får implementeret det. Det vil være en vigtig og stor forbedring af Medicinrådets arbejde,” siger Jesper Fisker.

 

Se eller gense debatwebinar:

’Det syvende princip – fungerer det i praksis? – del 2’

Sundhedspolitisk Tidsskrift ønsker med dette debatwebinar at drøfte og belyse løsninger, som i praksis skal komme tættere på at efterleve de tanker, der ligger bag indførelsen af det 7. princip og samtidig pege på, hvordan vi kan gøre det bedre i fremtiden. I debatwebinaret deltager sundhedsfaglige eksperter og en række øvrige vigtige aktører, som kommer med deres perspektiver på og input til konstruktive løsninger på dilemmaer, som kom frem i del 1.

Se debatwebinaret del 2 her

.........

’Det syvende princip – fungerer det i praksis – del 1?’

Sundhedspolitisk Tidsskrift sætter fokus på tankerne bag og intentionerne om indførelsen af det syvende princip op imod de realiteter, patienter og behandlingsansvarlige læger oplever.

Se debatwebinaret del 1 her