Skip to main content


”En aktivitetsdæmpning i så stort et omfang vil være meget svær, da vi samtidig skal holde os inden for overenskomstens rammer og ikke må foretage handlinger, der er til skade for vores patienter,” skriver Jørgen Skadborg i sin mail.  

Nedlukning af lægepraksisser i dagene op til jul er afværget

En nedlukning af praktiserende lægers klinikker i dagene op til jul er afværget. Praktiserende Lægers Organisation (PLO) risikerer til gengæld at blive modregnet i honorarstigninger til næste år.

Den seneste prognose tyder på, at praktiserende lægers loft over indtjening i 2023 bliver overskredet med 1,7 procent eller 164 millioner kroner.

Hvis de praktiserende læger skal begrænse aktiviteten så meget, at de kan undgå modregning næste år, vil der blive tale om en hård opbremsning og nedlukning af klinikkerne i årets resterende arbejdsdage, vurderer PLO’s bestyrelse. De foreslår derfor en række tiltag, der kan "begrænse skaden", men ikke helt er tilstrækkelige til at undgå at sprænge økonomiloftet.

Rammen kan overskrides med op til 0,6 procent, uden at det har konsekvenser, forklarer PLO-formand Jørgen Skadborg i en mail sendt til medlemmerne i søndags. Tager man højde for det, er der med et uændret aktivitetsniveau resten af året udsigt til en overskridelse på 108 millioner kroner, der vil blive modregnet i honorarstigninger til næste år, medmindre det aftales mellem parterne, PLO og RTLN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) at øge rammen.

Formanden erkender, at det på det nuværende, fremskredne tidspunkt af året er meget vanskeligt at få nedbragt aktiviteten så meget, at PLO vil lykkes med at holde aktiviteten inden for den aftalte økonomiske ramme i 2023.

”En aktivitetsdæmpning i så stort et omfang vil være meget svær, da vi samtidig skal holde os inden for overenskomstens rammer og ikke må foretage handlinger, der er til skade for vores patienter. Samtidig skal vi holde fast i vores langsigtede strategi om, at vi ønsker vækst og udvikling i almen praksis,” skriver Jørgen Skadborg i sin mail.  

Skuffet over regionerne

Til weekendens repræsentantskabsmøde fremgik det af hans beretning, at han var skuffet over regionerne.

”Jeg – og resten af bestyrelsen – troede, vi havde en meget klar aftale med RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn, red.) om, at opstod der en situation som denne, skulle vi i fællesskab pege på initiativer, der kan begrænse aktiviteten, så økonomiloftet ikke blev overskredet. Det er i hvert fald det, der står i vores aftale. Det har derfor været en stor skuffelse for os alle sammen, at RLTN ikke har været samarbejdsvillige på dette område,” sagde Jørgen Skadborg i den sammenhæng. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ifølge formanden i en tidligere mail tilladt, at PLO vejleder sine medlemmer om, hvordan de kan bidrage til, at omsætningen i almen praksis holdes inden for den aftalte økonomiske ramme. 

Ministeriets vurdering er, at det vil være en direkte og nødvendig følge af sundhedsloven og dermed ikke i strid med konkurrenceloven. 

Den forventede rammeoverskridelse svarer til 4,6 arbejdsdages ydelseshonorering i dagtid per kapacitet af det arbejde, som indgår i rammen. Der er under 35 arbejdsdage tilbage af indeværende år, idet dagene mellem jul og nytår hører med til økonomirammen for 2024.

Forslagene til aktiviteter, der kan minimere overskridelsen, lyder som følger:

  • Deltagelse i efteruddannelse: PLO-Efteruddannelse tilbyder en række gratis gruppebaserede moduler til læger, men også til hele klinikken, og til grupper af personale. Disse moduler kan ekstraordinært bestilles med kort frist. Derudover er PLO-Efteruddannelse i gang med at se på, om der kan udbydes nye kurser
  • Opfølgning på kvalitetsarbejdet i egen klinik
  • Planlægning af ferie for læger og klinikpersonale, der mangler at blive afholdt og afvikling af eventuel afspadsering for personalet

Der er også aktiviteter, praktiserende læger kan prioritere, som der er stor efterspørgsel efter, og som er til glæde for patienterne, uden at det belaster den økonomiske ramme. Det drejer sig om følgende patientrelaterede aktiviteter:

  • Iværksættelse af dosisdispensering
  • Sundhedstjek til borgere på botilbud
  • Indsatser aftalt i lokale aftaler som eksempelvis opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelse og palliation 

PLO gør også et "sidste forsøg” med forhandling

PLO-formanden understreger, at idealscenariet fortsat er en øget økonomiramme. Og forhandlingen med Danske Regioner er ikke 100 procent opgivet.

”Vi gør i de kommende dage et sidste forsøg på at forhandle med Danske Regioner om dette. Vi kan imidlertid ikke sætte vores lid til, at en sådan forhandling giver et resultat. Derfor må vi have fokus på at prioritere vores arbejdsindsats resten af året.”

Jørgen Skadborg ser også det hidtidige forløb som en brugbar lektie, der kan bruges i 2024, hvor der er planlagt forhandlinger om en ny overenskomst med RTLN:

”Denne sag har tydeliggjort et behov for, at vi i vores næste aftale med det offentlige får justeret reglerne vedrørende økonomiloftet. Den tilladelse, vi har fået fra ministeriet, kan vi bruge også til næste år. Og det stiller os stærkere i den dialog, vi kommer til at have om vores næste aftale. For vi har brug for en meget stærkere beskyttelse mod, at PLO's medlemmer kommer til at arbejde gratis.”