Skip to main content


Formand for Medicinrådet, Jørgen Schøler Kristensen, havde ikke just spenderbukserne på ved årets første møde i Medicinrådet.

Alt for dyrt, mener Medicinrådet – begynder det nye år med seks gange nej til ny medicin

På det seneste møde i Medicinrådet 24. januar 2024 behandlede Rådet fire anbefalinger, to revurderinger, en behandlingsvejledning og en lægemiddelrekommandation. Det blev til seks gange nej til ny medicin, og afvisningen skyldtes i de fleste tilfælde, at Medicinrådet fandt, at prisen var for høj.

 

Nej til middel mod pletvist hårtab

Medicinrådet anbefaler ikke baricitinib (Olumiant) til voksne patienter med svær alopecia areata (pletvist hårtab).

Baricitinib kan reducere hårtab sammenlignet med ingen behandling, men behandlingen er forbundet med bivirkninger, hyppigst infektioner og forhøjet kolesterol i blodet. Hos patienter med øget risiko for kardiovaskulær eller malign sygdom kan der være øget risiko for alvorlige bivirkninger.

Omkostningerne ved behandling med baricitinib er højere end den nuværende behandling. Medicinrådet vurderer, at omkostningerne ved baricitinib ikke er rimelige i forhold til den dokumenterede effekt.

Find anbefalingen her.

Nej til middel mod alvorlig muskelsygdom – alt for dyrt

Medicinrådet siger, at de ikke anbefaler lægemidlet efgartigimod alfa som en ekstra behandling ud over den sædvanlige behandling for patienter med den sjældne autoimmune sygdom, der hedder generaliseret myastenia gravis, som har visse typer af antistoffer i deres krop, der angriber deres muskler.

Myastenia gravis er en neuromuskulær sygdom, som medfører udpræget udtrætning i flere muskelgrupper, hvilket blandt andet påvirker nakke, arme og ben og kan give patienterne tale-, tygge-, synke- og åndedrætsbesvær. Den nuværende standardbehandling består af acetylcholinesterase-hæmmer, kortikosteroid og/eller non-steroid immunsuppressiva som monoterapi eller kombinationsterapi.

Tillæg af efgartigimod alfa kan reducere udtrætningen af musklerne og øge patienternes helbredsrelaterede livskvalitet. Efgartigimod alfa gives i serier af fire ugentlige infusioner, hvorefter behandlingen pauseres. Effekten er dog ikke vedvarende, og patienterne skal genbehandles, når symptomerne vender tilbage, typisk efter fire-seks ugers behandlingspause.

Efgartigimod alfa medførte få alvorlige bivirkninger i det kliniske studie. Der kan dog være en øget risiko for alvorlige infektioner, og bivirkninger ved længere tids behandling er ikke undersøgt.

Efgartigimod alfa er meget dyrt, særligt i forhold til, at behandlingen forventes at være livslang. Medicinrådet vurderer, at prisen er urimelig høj i forhold til effekten af lægemidlet, og opfordrer derfor lægemiddelvirksomheden til at vende tilbage med en markant lavere pris.

Find anbefalingen her. 

Nej til middel mod alvorlig enzym-sygdom – prisen "urimelig" høj

Medicinrådet anbefaler ikke pegunigalsidase alfa til voksne patienter (≥ 18 år) med Fabrys sygdom. Patienter med Fabrys sygdom har nedsat aktivitet af et enzym, som fører til, at bestemte fedtstoffer ikke kan nedbrydes og derfor ophobes i væv og organer. Pegunigalsidase alfa er en enzymerstatningsterapi, som erstatter det enzym, patienterne helt eller delvist mangler. For langt de fleste patienter er den nuværende behandling agalsidase beta, som også er en enzymerstatningsterapi.

Medicinrådet vurderer, at effekten af pegunigalsidase alfa er sammenlignelig med effekten af agalsidase beta vurderet på patienternes tab af nyrefunktion, reduktion i biomarkøren plasma lyso-Gb3 og forbedring i helbredsrelateret livskvalitet. Bivirkningerne ved de to behandlinger er ligeledes sammenlignelige.

Pegunigalsidase alfa er ligesom den nuværende behandling prissat "urimeligt højt", mener rådet, og Medicinrådet kan derfor ikke anbefale behandlingen til den nuværende pris. I stedet opfordrer Medicinrådet lægemiddelvirksomheden til at vende tilbage med en mere rimelig pris.

For at skabe priskonkurrence på området for enzymerstatningsterapier, hvor lægemidlerne på nuværende tidspunkt er prissat uforholdsmæssigt højt, har Medicinrådet besluttet at udarbejde en behandlingsvejledning for enzymerstatningsterapier, hvori behandling af Fabrys sygdom også vil indgå.

Find anbefalingen her. 


Nej til middel mod prostatakræft – igen på grund af prisen

Medicinrådet anbefaler ikke olaparib i kombination med abirateron til behandling af patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC), som ikke er kandidater til kemoterapi.

For patienter med BRCA-muteret mCRPC vurderer Medicinrådet, at behandling med olaparib i kombination med abirateron sammenlignet med abirateron alene, som er den nuværende standardbehandling, kan udskyde tiden til sygdomsprogression og øge patienternes overlevelse, det er dog usikkert hvor længe.

Olaparib i kombination med abirateron er dyrere end nuværende standardbehandling. Samlet set vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til behandlingen ikke er rimelige i forhold til usikkerheden om den dokumenterede effekt. Medicinrådet opfordrer lægemiddelvirksomheden til at vende tilbage med et bedre pristilbud.

For patienter uden BRCA-muteret mCRPC vurderer Medicinrådet, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at behandlingen kan udskyde tiden til sygdomsprogression eller øge overlevelsen for patienterne.

For både patienter med og uden BRCA-muteret mCRPC gælder, at behandlingen med olaparib i kombination med abirateron giver flere bivirkninger end abirateron alene.

Find anbefalingen her. 


Revurdering: Nej igen til middel mod knoglemarvskræft - prisen et problem

Medicinrådet fastholdt anbefalingen fra 25.01.2023 og anbefaler ikke daratumumab i kombination med lenalidomid og dexamethason (DaraLenDex) til nydiagnosticerede patienter med knoglemarvskræft, som ikke er egnede til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.

DaraLenDex kan ligesom de nuværende behandlinger bremse sygdomsudviklingen i en periode og forlænge patienternes liv. De nuværende behandlinger er daratumumab i kombination med bortezomib, melphalan og prednison (DaraBorMelPred) og bortezomib i kombination med lenalidomid og dexamethason (BorLenDex).

Medicinrådet siger, at de ikke har fundet tilstrækkelig dokumentation for, at lægemidlet DaraLenDex forlænger patienternes liv bedre end de to andre behandlinger. Men de bemærker, at DaraLenDex kan have færre bivirkninger, fordi færre patienter får en nervebetændelse (kaldet neuropati) ved brug af DaraLenDex sammenlignet med de andre behandlinger.

Prislejet er allerede meget højt for DaraBorMelPred, synes Medicinrådet, og DaraLenDex er dyrere end DaraBorMelPred og væsentligt dyrere end BorLenDex. En anbefaling af DaraLenDex vil derfor være forbundet med for høje omkostninger for sundhedsvæsenet, og Medicinrådet opfordrer lægemiddelvirksomheden til at sænke prisen på behandlingen.

Find anbefalingen her. 


Revurdering: Nej til middel mod sjælden sygdom, som giver hjerte- og nyreproblemer

Medicinrådet har besluttet at fastholde deres tidligere anbefaling fra den 25. januar 2023. De anbefaler stadig ikke brugen af medicinen daratumumab som en ekstra behandling sammen med den nuværende standardbehandling, som inkluderer medicinene cyclophosphamid, bortezomib og dexamethason (kaldet CyBorD), til patienter, der er blevet diagnosticeret med systemisk let-kæde amyloidose.

Systemisk let-kæde amyloidose er en sjælden sygdom, hvor unormale proteiner ophobes i organer og væv og forårsager sundhedsproblemer som hjerte- og nyreproblemer. Behandling involverer normalt kemoterapi og andre medicinske tiltag for at kontrollere sygdommen og lindre symptomerne.

Tillæg af daratumumab til standardbehandlingen kan medføre, at patienternes sygdomsforværring bremses. Der er imidlertid ikke dokumenteret effekt på patienternes overlevelse, ligesom det ikke er dokumenteret, om deres livskvalitet forbedres.

Med daratumumab bliver den samlede behandling væsentlig dyrere. Medicinrådet vurderer derfor samlet set, at omkostningerne til behandlingen er for høje i forhold til den manglende dokumentation for effekten på patienternes levetid og livskvalitet.

Medicinrådet opfordrer lægemiddelfirmaet til at indsende opfølgende data, der dokumenterer en samlet forbedret overlevelse, eller vende tilbage med en lavere og mere rimelig pris, der afspejler usikkerheden om effekten.

Find anbefalingen her. 


Behandlingsvejledning

Immunoglobuliner - behandling af primær immundefekt

Find behandlingsvejledningen her.

 

Lægemiddelrekommandation

Nyrekræft

Find lægemiddelrekommandationen her.